ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลการศึกษาทั้งหมด

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลการศึกษาทั้งหมด

การเลือกรายงานเฉพาะผลบางอย่างจากงานวิจัยอาจทำให้เกิดความลำเอียงใหญ่หลวง การศึกษาที่ให้ผล “ทางลบ” บางเรื่องไม่เคยถูกตีพิมพ์ เนื่องจากผลไม่ตรงใจนักวิจัยหรือผู้ให้ทุน การทดลองเหล่านี้จึงหายไปโดยไร้ร่องรอย [8] นอกจากนี้ การทดลองที่ตีพิมพ์ก็อาจเลือกรายงานผล กล่าวคือ ผลบางอย่างถูกตัดออกเนื่องจากไม่เป็น “ทางบวก” ต่อวิธีการรักษาที่ตรวจสอบ [9] ความลำเอียงในการรายงานงานวิจัยเรื่องผลของวิธีการรักษาต่างๆ ทั้งผิดจริยธรรมและผิดหลักวิทยาศาสตร์ ทั้งยังทำให้ผู้ป่วยทรมานหรือเสียชีวิต

ถัดไปออกรายงานวิจัยที่ไม่ลำเอียงและเป็นประโยชน์