Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > เราจะช่วยพัฒนาการตรวจสอบวิธีการรักษาได้อย่างไรบ้าง > บทที่ 13 งานวิจัยเพื่อเป้าหมายที่สมเหตุสมผล แนวทางสำหรับอนาคตที่สดใส

บทที่ 13 งานวิจัยเพื่อเป้าหมายที่สมเหตุสมผล แนวทางสำหรับอนาคตที่สดใส

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: บทที่ 13 งานวิจัยเพื่อเป้าหมายที่สมเหตุสมผล แนวทางสำหรับอนาคตที่สดใส

ประเด็นสำคัญ:

  • Ask the right research questions
  • Design and conduct research properly
  • Publish all the results and make them accessible
  • Produce unbiased and useful research reports
Diagram showing research waste

เงินที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์สูญเปล่าในแต่ละขั้นอย่างไร

งานวิจัยทางการแพทย์มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยืดอายุขัยอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างว่า “ผู้ที่ขับเคลื่อน” ทั้งงานวิจัยเชิงการค้าและเชิงวิชาการ ยังต้องค้นหาและตอบสิ่งที่ผู้ป่วยเห็นว่าสำคัญให้มากกว่าที่เป็นอยู่

การวิจัยด้านการแพทย์ได้รับเงินทุนจำนวนมหาศาลถึงปีละกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก [1] ทว่าส่วนใหญ่ใช้ไปกับการศึกษาในห้องทดลอง หรือในสัตว์ แทนการศึกษาที่น่าจะสร้างหลักฐานที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยตรง

ส่งที่ผู้ป่วยเห็นว่าสำคัญยังถูกละเลยแทบทั้งหมด กระทั่งการตัดสินใจว่าจะศึกษาคำถามใดเรื่องผลการรักษา อำนาจเงินทำให้อุตสาหกรรมยามีอำนาจชี้นำการเลือกเรื่องวิจัย เพราะอุตสาหกรรมสามารถจ่ายเงินก้อน ใหญ่ (หลายพันปอนด์ / ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อผู้ป่วย 1 รายที่เข้าร่วมการทดลองนั้นๆ บ่อยครั้งนักวิชาการและสถาบันต้นสังกัดก็เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งตอบคำถามที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ไม่ใช่ผู้ป่วย

น่าเสียดายทเงินจำนวนมากซึ่งใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์สูญเปล่า ในแต่ละขั้นๆ จากการตั้งโจทย์วิจัยผิดประเด็น การทำการศึกษาที่ไม่จำเป็น หรือออกแบบไม่ได้คุณภาพ การละเลยการตีพิมพ์หรือไม่เผยแพร่ผลการวิจัยให้ครบถ้วน การออกรายงานที่ลำเอียงและไร้ประโยชน์ ทุกฝ่ายควรใส่ใจปัญหานี้ ทั้งนักวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย แพทย์ ผู้จ่ายภาษี และที่สำคัญที่สุด คือผู้ป่วย

ก่อนจะแจกแจงแนวทางสำหรับอนาคตทสดใส ผู้เขียนจะเล่าคร่าวๆ ว่าในการพัฒนางานวิจัย เหตุใดจึงสำคัญยิ่งยวดที่ต้อง

  1. ตั้งโจทย์วิจัยที่เหมาะสม
  2. ออกแบบและทำงานวิจัยที่เหมาะสม
  3. ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลการศึกษาทั้งหมด
  4. ออกรายงานวิจัยที่ไม่ลำเอียงและเป็นประโยชน์

ถัดไปตั้งโจทย์วิจัยที่เหมาะสม