ออกแบบและทำงานวิจัยที่เหมาะสม

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: ออกแบบและทำงานวิจัยที่เหมาะสม

เนื่องจากมีการสำรวจที่พบว่ารายงานของการทดลองในคนจำนวนมากด้อยคุณภาพ จึงมีการร่างมาตรฐานการรายงานขึ้นพร้อมทั้งนำไปใช้ มาตรฐานเหล่านี้ทำให้ชัดเจนว่ามีผู้ป่วยกี่รายที่ถูกเชิญให้เข้าร่วมการศึกษา กี่รายปฏิเสะ มีการนำเสนอตามกลุ่มวิธีการรักษาต่างๆ ดังที่กำหนดไว้แต่แรก แต่มาตรฐานนี้ยังต้องพัฒนาอีกมากในด้าน (ก) การเลือกคำถามในงานวิจัย (ข) วิธีการตั้งคำถามเพื่อให้มั่นใจว่า ผลการรักษาที่เลือกประเมินเป็นผลที่ผู้ป่วยเห็นว่าสำคัญ และ (ค) ข้อมูลที่ผู้ป่วยเข้าถึงได้ (ดูบทที่ 11 และ 12)

การวิจัยเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มผู้ป่วยมีส่วนร่วมอาจเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินว่าการทดลองที่วางแผนนั้น เป็นไปได้และยอมรับได้หรือไม่ เนื่องจากอาจชี้ให้เห็นช่องโหว่ในแผนการออกแบบการทดลอง หรือช่วยเลือกผลการรักษาที่วัดได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น หรือกระทั่งชี้ ว่าแนวคิดนั้นๆ จะล่มตั้งแต่ยังไม่เริ่ม [5, 6]

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่าย และความหงุดหงิดได้มาก การทดลองในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะไม่แพร่กระจายซึ่งกล่าวถึงในบทที่ 11 แสดงว่าการออกแบบงานวิจัยพัฒนาขึ้นด้วยการใส่ใจเลือกถ้อยคำที่แพทย์ใช้อธิบายจุดประสงค์ของการทดลองและทางเลือกในการรักษา การเรียนรู้มุมมองผู้ป่วยทำให้เกิดการศึกษาซึ่งผู้ป่วยยอมรับได้ เนื่องจากนักวิจัยรู้แล้วว่าผู้ป่วยที่ถูกเชิญให้เข้าร่วมการศึกษากังวลเรื่องใด และต้องใช้ข้อมูลอะไร จึงมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้แก่ผู้ที่อาจเข้าร่วมการศึกษาให้สัมพันธ์กัน [7]

ถัดไปตีพิมพ์และเผยแพร่ผลการศึกษาทั้งหมด