ผลการรักษาระดับปานกลาง : พบบ่อยและไม่เด่นชัด

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: ผลการรักษาระดับปานกลาง : พบบ่อยและไม่เด่นชัด

ความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เป็นข่าวใหญ่

“ข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ข่าวที่ขายได้ ลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์เหมาะจะเป็น ‘รายงานพิเศษในเล่ม’ เพราะปกติวิทยาศาสตร์ไม่ได้พัฒนาเนื่องจากจู่ๆ ก็มีการค้นพบครั้งประวัติการณ์ แต่พัฒนาเพราะหัวข้อและทฤษฎีต่างๆ ค่อยๆ ปรากฏ ชัด โดยใช้หลักฐานอ้างอิงจำนวนมหาศาลจากหลากหลายหลักการมาอธิบายในหลากหลายระดับ แต่สื่อยังคงยึดติดอยู่แต่กับ ‘การค้นพบครั้งประวัติการณ์’”

Goldacre B. Bad Science. London : Fourth Estate, 2008, p 219.

วิธีการรักษาส่วนใหญ่มักให้ผลไม่เด่นชัด จึงต้องมีการตรวจสอบ อย่างเที่ยงธรรมเพื่อประเมินวิธีเหล่านี้ และบางครั้งวิธีหนึ่งๆ อาจให้ผลเด่น ชัดในบางกรณีเท่านั้น

แม้วิตามินบี 12 จะรักษา โรคโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี 12 หายขาดได้แน่นอน (ดูข้างต้น) แต่ก็ยังมีการถกเถียงกันจนทุกวันนี้ว่าผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาทุก 3 เดือน หรือว่าบ่อยกว่านั้น การจะตอบคำถามดังกล่าวได้ ต้องมีการทดลองเพื่อเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ โดยควบคุมอย่างรัดกุม ขณะที่การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกขจัดความเจ็บปวดได้เป็นปลิดทิ้ง ข้อดีของข้อสะโพกเทียมชนิดต่างๆ กลับต่างกันเพียงเล็กน้อย ทว่ายังอาจสำคัญ เพราะข้อเทียมบางชนิดอาจเสื่อมสภาพเร็วกว่าชนิดอื่น เป็นต้น ยังมีเรื่องต้องเรียนรู้อีกมากเกี่ยวกับการรักษาปานแดงด้วยเลเซอร์ วิธีการรักษานี้ยังคงเป็น “วิธีที่ดีที่สุด” ทว่าก็ยังต้องมีการวิจัยต่อไปว่าเหตุใด รอยปานบางรอยจึงกลับสีเข้มขึ้นอีกหลังผ่านไปหลายปี และศึกษาผลของเลเซอร์ชนิดต่างๆ โดยอาจใช้ร่วมกับการทำให้ผิวหนังเย็น [9], [10]

ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจะมีอัตราเสียชีวิตลดลงมากหากได้รับแอสไพรินทันทีหลังได้รับการวินิจฉัย แต่การกินแอสไพรินจะมีโทษ หรือประโยชน์ในการป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมอง ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยมีโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ ต้องพิจารณาประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง และการเสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เทียบกับความเสี่ยงที่ยาทำให้เลือดออก โดยเฉพาะความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองชนิดทเกิดจากเลือดออกในสมองและเลือดออกในทางเดินอาหาร ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดอนอยู่แล้ว ยานี้จะมีประโยชน์เหนือกว่าความเสี่ยงมาก แต่ถ้าเป็นในคนที่ไม่มีโรคอื่น ประโยชน์ ของแอสไพรินจะแค่สูสีกับความเสี่ยงที่จะเลือดออกเท่านั้น (ดูบทที่ 7) [11]

ถัดไปเมื่อแพทย์เห็นไม่ตรงกัน