แผนปฏิบัติการ-สิ่งที่ผู้อ่านทำได้

Download a pdf of Action plan - 10 things you can do
  1. ไตร่ตรองว่าคำถามใดเรื่องผลของวิธีการรักษาคือคำถามสำคัญ
  2. เรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอน เปิดใจ ตั้งคำถาม และหาคำตอบที่ตรงตามความเป็นจริง
  3. กล้าถามแพทย์ว่ามีวิธีการรักษาใดบ้างหากคุณเลือกวิธีการรักษาหนึ่งๆ และถ้าไม่เลือกเลย อาจเกิดอะไรบ้าง
  4. เมื่อพิจารณาวิธีการรักษาที่เป็นไปได้ ข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจที่ www.ohri.ca/DecisionAid อาจเป็นประโยชน์กับคุณ ดูเพิ่มเติมที่ ข้อมูลเพิ่มเติม (หากอยากรู้เรื่องการร่วมตัดสินใจมากกว่านี้)
  5. ใช้เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เช่น เอ็นเอชเอสชอยส์ (www.nhs.uk) ดูบทที่ 12 และส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้
  6. สงสัยแต่พอดีเรื่องคำกล่าวอ้างโคมลอย และรายงานในสื่อเรื่องการ “ค้นพบครั้งประวัติการณ์” ด้านวิธีการรักษา การรายงาน “ตัวเลข” ในสื่อ โดยเฉพาะค่าสูงๆ ที่พาดหัวข่าวอ้าง !
  7. คัดค้านวิธีการรักษาที่คุณหรือครอบครัวจะได้รับ ซึ่งอิงจากความเชื่อหรือคำสอน แต่ไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ระวังการ “ติดป้าย” ว่าเป็นโรคอย่างพร่ำเพรื่อ และการตรวจเกิน(ดูบทที่ 2 และ 4) ให้ตรวจสอบว่าคุณมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำที่จะเป็นโรคนั้นๆ และถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากยังไม่ลงมือทำอะไรทันที
  8. ยินยอมเข้าร่วมการทดลองก็ต่อเมื่อ (1) มีการขึ้นทะเบียนและเผยแพร่โครงร่างการวิจัยของการทดลองนั้น (2) โครงร่างอ้างถึงการทบทวนหลักฐานที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งแสดงว่ามีเหตุให้ทำการทดลอง (3) คุณได้รับคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะมีการตีพิมพ์ผลการศึกษาครบถ้วน พร้อมทั้งส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคนที่แจ้งว่าต้องการได้รับ
  9. สนับสนุนและทำงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ นักวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย และบุคคลอื่นๆ ที่พยายามประชาสัมพันธ์งานวิจัย ซึ่งตอบคำถามที่คำตอบยังไม่แน่นอน เรื่องผลของวิธีการรักษาซึ่งคุณเห็นว่าสำคัญ
  10. สนับสนุนการให้ความรู้อย่างแพร่หลายเรื่องผลของความลำเอียงและผลจากความบังเอิญ หว่านล้อมนักการเมืองที่คุณเลือกและบุคคลอื่นๆ พยายามให้มากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นประเด็นนี้ในหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา

เพิ่มเติมเอกสารอ้างอิง (บทที่ 13)