การร่วมมือกันเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่สดใส

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: การร่วมมือกันเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่สดใส

ผู้ป่วยและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบวิธีการรักษาได้ในหลากหลายช่องทาง คนกลุ่มนี้อาจมีบทบาทสำคัญยิ่งยวดดังที่ผู้เขียนอธิบายข้างต้น กล่าวคือเป็นผู้ที่ชี้ว่าความรู้ปัจจุบันยังบกพร่องตรงไหน รวมถึงชี้ว่าต้องค้นหาวิธีใหม่ในการกระทำการต่างๆ นักวิจัยอาจสนับสนุนให้พวกเขาออกความเห็น โดยให้ร่วมงานในบางขั้นตอน หรือในทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหาประเด็นที่ต้องคลายความไม่แน่นอน ไปจนถึงการเผยแพร่และนำผลการศึกษาไปใช้ รวมถึงการรวมผลจากการศึกษาเข้าในการ ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่ทันเหตุการณ์ ผู้ป่วยและประชาชนยังอาจมีส่วนร่วมผ่านหลายช่องทางในงานเรื่องเดียว ทั้งยังอาจริเริ่มการวิจัยเอง ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว จึงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมว่าควรใช้วิธีใดกับการศึกษาไหน วิธีให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการทดลองเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากข้างต้นก็ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา แม้แต่ในระหว่างที่ศึกษา

การร่วมมือระหว่างผู้ป่วยกับนักวิจัยส่งผลดียิ่งต่อการสร้างความชัดเจนเรื่องวิธีการรักษาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม การมีวิธีต่างๆ ที่องค์กรวิจัยระดับชาติยอมรับและสนับสนุนช่วยให้เกิดความร่วมมือในแต่ละการศึกษาตามสมควร เป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่สดใส

เพิ่มเติม: เอกสารอ้างอิง (บทที่ 11)

บทถัดไป: บทที่ 12 อะไรบ้างที่จะทำให้เรามีการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น