ทรัพยากรที่สูญเปล่าในการดูแลสุขภาพและการวิจัย

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: ทรัพยากรที่สูญเปล่าในการดูแลสุขภาพและการวิจัย

ผลเสียของการไม่ทบทวนหลักฐานจากงานวิจัยที่เชื่อถือได้และเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มีเพียงก่ออันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้เข้าร่วมในงานวิจัยนั้น เพราะยังอาจทำให้สูญทรัพยากรในการดูแลและการวิจัยด้านสุขภาพ เช่น ในช่วงทศวรรษ 1980-1990 ผู้ป่วยรวมกว่า 8,000 ราย เข้าร่วมในการทดลองต่างๆ เกี่ยวกับยาชนิดใหม่ที่เสนอให้ใช้ในโรคหลอดเลือดสมอง นักวิจัยชาวเนเธอร์แลนด์ทบทวนผลจากการศึกษาเกี่ยวกับยากลุ่มนี้อย่างเป็นระบบ โดยไม่พบผลที่เป็นประโยชน์ (ดูบทที่ 10) [17] จึงตัดสินใจทบทวนผลจากการตรวจสอบยาดังกล่าวที่เคยทำในสัตว์ ซึ่งก็ยังไม่พบประโยชน์ใดๆ [18] หากนักวิจัยที่ทดลองในสัตว์และนักวิจัยที่ศึกษาในคนทบทวนผลจากการศึกษาในสัตว์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ผลดัง กล่าวปรากฏ ก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ต้องเชิญผู้ป่วยหลายพันรายให้เข้าร่วมในการทดลองเหล่านี้ และยังอาจใช้ทรัพยากรอย่างเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงทำการศึกษาที่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ในการหาทางพัฒนาวิธีการรักษาอาการดังกล่าว และยังมีตัวอย่างเช่นนี้อีกมาก [19]

Nextรายงานวิจัยเรื่องใหม่ควรเริ่มต้นและปิดท้ายด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ