Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > การตรวจสอบวิธีการรักษาอย่างเที่ยงธรรมคืออะไร > บทที่ 8 ประเมินหลักฐานที่เชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บทที่ 8 ประเมินหลักฐานที่เชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: บทที่ 8 ประเมินหลักฐานที่เชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ประเด็นสำคัญ

  • การศึกษาเดี่ยวมักให้หลักฐานไม่เพียงพอเป็นแนวทางเพื่อเลือกวิธีการรักษาในการดูแลสุขภาพ
  • การประเมินข้อดีของวิธีการรักษาต่างๆ ควรอิงหลักฐานเชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเป็นระบบ
  • ต้องมีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากความลำเอียงและผลจากความบังเอิญซึ่งทำให้เข้าใจผิด เช่นเดียวกับในการศึกษาเดี่ยวเพื่อตรวจสอบวิธีการรักษา
  • การไม่พิจารณาผลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยทั้งที่หลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งทำให้สูญทรัพยากรในการดูแลสุขภาพและการวิจัย

ถัดไป: แค่การศึกษาเดียวจะพอไหม