คัดกรองเพื่ออะไรและทำไมหลักฐานจึงสำคัญ

ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf: คัดกรองเพื่ออะไรและทำไมหลักฐานจึงสำคัญ

ตัวอย่างที่ผู้เขียนยกมา แสดงให้เห็นว่าก่อนผลีผลามทำการคัดกรองในวงกว้าง เราควรไตร่ตรองถึงองค์ประกอบหลัก และหวนระลึกถึงเป้าหมายของโครงการคัดกรอง คนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองไม่เคยมี…หรือไม่เคย รู้ตัวถึง…อาการ หรืออาการแสดง ซึ่งบ่งว่าเป็นโรคที่ตรวจหา ทั้งยังไม่ได้หาทางรักษาโรคดังกล่าว การคัดกรองประชากรบางราย หรือบางกลุ่มจึงเป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตที่อาการหนึ่งๆ จะทำให้เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยโดยเสนอให้การตรวจเพื่อค้นหาคนที่อาจได้ประโยชน์จากการรักษา [1, 21] การคัดกรองไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้วินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆ ซึ่งอาจไม่ช่วยใครเลย ซ้ำยังอาจเกิดผลเสียได้

ปาหี่การคัดกรอง

Ringmaster

ในปี ค.ศ. 2009 อาจารย์ด้านประสาทวิทยาเพิ่งเกษียณผู้สนใจ เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองมายาวนานทราบว่าเพื่อนบ้านได้รับใบปลิวจากบริษัทที่ให้การคัดกรองด้านระบบหลอดเลือด

อ่านต่อ

ในรายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ. 1968 มีการร่างเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง [22] เกณฑ์เหล่านได้รับการปรับให้สะท้อนลักษณะของบริการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ผู้ที่ถูกเชิญชวนให้เข้ารับการคัดกรองต้องได้ข้อมูลที่ไม่ลำเอียงอย่างเพียงพอ รวมถึงเรื่องผลเสียที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบและข้อจำกัด เช่นเดียวกับที่ได้ข้อมูลเรื่องประโยชน์ที่อาจได้รับ  เพื่อให้พวกเขามีข้อมูลในการตัดสินใจ  อันที่จริงอาจสรุปประเด็นสำคัญได้ว่าให้ทำการคัดกรองเฉพาะเมื่อ

  • โรคที่จะคัดกรองมีความสำคัญด้านการสาธารณสุข เช่น เป็นโรคร้ายแรง และ/หรือมีผลกระทบต่อคนจำนวนมาก
  • โรคมีระยะแรกเริ่มที่ตรวจพบได้
  • มีวิธีรักษาที่มีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับในการรักษาโรคดังกล่าว การคัดกรองจึงมีแนวโน้มจะเป็นประโยชน์ต่อผลการรักษา
  • มีวิธีตรวจหาโรคที่เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้เข้ารับการคัดกรองยอมรับได้
  • โครงการคัดกรองได้คุณภาพและมีความคุ้มค่าในสภาพแวดล้อมที่จะมีการคัดกรอง
  • ข้อมูลที่ให้ประชาชนต้องไม่ลำเอียง มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ และบอกชัดเจนถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้น (เช่น การวินิจฉัยเกิน ซึ่งเป็นเหตุให้รักษาเกิน) เช่นเดียวกับที่บอกประโยชน์ที่อาจได้รับ
  • การเชิญชวนให้เข้ารับการคัดกรองไม่ใช้วิธีบีบบังคับ ต้องยอมรับหากมีการปฏิเสธ
  • โอกาสเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของคนที่เข้ารับการคัดกรองควรน้อยกว่าโอกาสเกิดประโยชน์
  • มีบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ พอวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่พบจากการคัดกรอง

เกณฑ์เหล่านี้สนับสนุนประเด็นตั้งแต่ช่วงต้นของบทนี้ว่า การตัดสินใจจะริเริ่มโครงการคัดกรองควรมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ทั้งในด้านประสิทธิผล และแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตราย

ถัดไปมีใครปกติบ้างไหม