Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > Thumbnails > Examples > ใครเป็นเบาหวาน

ใครเป็นเบาหวาน

ถ้าอย่างนั้นเราตัดสินอย่างไรว่าใครเป็นเบาหวาน ตอนผมเรียนแพทย์ ค่าที่เป็นเกณฑ์ของเราเป็นดังนี้ ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (fasting blood sugar) ของใครเกิน 140 ถือว่าคนนั้นเป็น เบาหวาน แต่ในปี ค.ศ. 1997 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยและจัดกลุ่มเบาหวาน (Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus) จำกัดความโรคนใหม่ ปัจจุบัน ถ้าคุณมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารเกิน 126 คุณเป็นเบาหวาน ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง 126-140 ซึ่งก่อนหน้านี้ ถือว่าปกติกลายเป็นเบาหวาน การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนี้เปลี่ยนคน 1.6 ล้านคนให้กลายเป็นผู้ป่วย

ไม่แน่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปัญหาหรือไม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนเกณฑ์ จึงมีการรักษาเบาหวานในผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ซึ่งอาจแปลว่าเราลดโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนจากเบาหวานในผู้ป่วยใหม่บางส่วนในกลุ่มนี้ แต่เนื่องจากโรคในผู้ป่วยกลุ่มนไม่รุนแรงนัก (ระดับน้ำตาลในเลือดค่อนข้างต่ำ ระหว่าง 126-140) ผู้ป่วยจึงมีความเสี่ยงไม่มากอยู่แล้วที่จะมีอาการแทรกซ้อน

Welch HG, Schwartz LM, Woloshin S. Overdiagnosed: making people sick in the pursuit of health. Boston: Beacon Press, 2011: p17-18.