Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > Thumbnails > Background > เราทำอย่างนั้นเพราะ…

เราทำอย่างนั้นเพราะ…

“เรา (แพทย์) ทำโน่นนี่ เพราะแพทย์คนอื่นก็ทำกัน เราไม่อยากแปลกแยกจึงทำตาม หรือเป็นเพราะเราถูก (ครู แพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดแพทย์ประจำบ้าน [แพทย์ที่กำลังเรียนต่อเฉพาะทาง]) สอนมาอย่างนั้น หรือเกิดจากเราโดน (ครู ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มคนที่จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ) บังคับ หรือเพราะผู้ป่วยต้องการเลยคิดว่าต้องทำอย่างนั้น หรือเพราะได้ผลตอบแทนมากกว่า (จากการตรวจร่างกายโดยไม่จำเป็น [โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ในสาขาที่ใช้หัตถการรักษา] และการนัดผู้ป่วยมาพบแพทย์) หรือเพราะความกลัว (ระบบกฎหมาย การตรวจสอบ) เราเลยรู้สึกว่าควรทำอย่างนั้น (เรียกอีกอย่างว่า ‘ป้องกันตัวเอง’) หรือเพราะเราจำเป็นต้องใช้เวลา (ให้ร่างกายรักษาตัวเองตามธรรมชาติ) เราเลยทำอย่างนั้น และ สุดท้ายที่พบบ่อยคือ เราต้องทำบางอย่าง (โดยใช้วิจารณญาณ) แต่ ไม่ได้ใช้สามัญสำนึก เราก็เลยทำอย่างนั้น”

Parmar MS. We do things because (rapid response). BMJ. Posted 1 March 2004 at www.bmj.com.