Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > Thumbnails > Methods > อย่าถูกหลอกด้วยสถิติที่สะดุดตา

อย่าถูกหลอกด้วยสถิติที่สะดุดตา

“สมมติว่าการมีคอเลสเตอรอลสูงจะเพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขึ้นร้อยละ 50 ในผู้ที่อายุอยู่ในช่วง 50 ปี ก็ฟังหนักหนาเอาการ แต่ถ้าความเสี่ยงนี้เพิ่มเพียงร้อยละ 2 ก็ฟังไม่เลวร้ายนัก แต่ทั้งสองค่าคือค่าเดียวกัน (ค่าเหล่านี้สมมติขึ้น) ลองคิดดังนี้ ในชายอายุในช่วง 50 ปีจำนวน 100 ราย หากมีคอเลสเตอรอลปกติ คาดว่า 4 รายจะมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน แต่หากมีคอเลสเตอรอลสูง คาดว่าจะมี 6 รายที่มีภาวะนี้ นั่นคือเพิ่มขึ้น 2 รายจาก 100 ราย”

Goldacre B. Bad Science. London: Fourth Estate 2008, pp239-40.