Home > อ่านหนังสือฉบับเต็ม > Thumbnails > Actions > การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดูแลสุขภาพ

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดูแลสุขภาพ

“การที่กลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย ผู้ขายวิธีการรักษา และผู้สั่งใช้วิธีนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้เกิดกลุ่มอิทธิพล ซึ่งผลักดันผู้กำหนดนโยบายให้ตัดสินใจเหมือนเดิมแทบทุกครั้ง คือให้เพิ่มการตรวจร่างกาย การทำหัตถการ เตียงในโรงพยาบาล และการให้ยามากขึ้น…

ในฐานะนักข่าวที่คลุกคลีในสาขานี้มากว่า 10 ปี ผมรู้สึกว่าการอภิปรายส่วนใหญ่ยังขาดผู้แทนที่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง กลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยได้รับเงินสนับสนุน จึงพร้อมจะเชิดชูวิธีการรักษา หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยไม่ค่อยสนใจจะวิพากษ์ในที่สาธารณะเรื่องประสิทธิผลอันน้อยนิด    ต้นทุนสูงลิ่วและอันตรายร้ายแรง นักการเมืองก็คล้ายกับนักข่าวจำนวนมากตรงที่เกรงแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจนเกินพอดี รวมถึงเกรงนักพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยหัวแข็ง ซึ่งบ่อยครั้งก็ให้ยืมชื่อเสียงของตนไปใช้ในการส่งเสริมการขาย โดยเพิ่มนิยามความเป็นโรคให้กว้างขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการรักษาที่แพงลิบลิ่ว

การที่มีกลุ่มประชาชนกลุ่มใหม่ที่รณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์ท้งในทางที่ถูกและผิด อาจทำให้มีการใช้ข้อมูลมากขึ้นในการอภิปรายว่าควรใช้งบประมาณทำอะไรก่อน กลุ่มประชาชนเหล่านี้สามารถเปิดโปงการโฆษณาชวนเชื่อในสื่อ ประเมินความเสี่ยง รวมถึงประโยชน์และค่าใช้จ่ายจากมาตรการสุขภาพต่างๆ ได้ช่ำชองและตรงตามจริง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนและผู้กำหนดนโยบาย”

Moynihan R. Power to the people. BMJ 2011;342:d2002.